Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
    · Ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών
    · Καίρια σημασία ΤΠΕ για ανάπτυξη μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας

Η ραγδαία εξέλιξη και ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σημερινή ψηφιακή εποχή, επηρεάζουν άμεσα κάθε πτυχή της δημόσιας, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των πολιτών. Επ’ ευκαιρίας της διεθνούς ημέρας της συμμετοχής των κοριτσιών στις ΤΠΕ (International Girls in ICT Day 2020) που καθορίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union, ITU), το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εκφράζει την ισχυρή του βούληση για προώθηση της ποιοτικής αύξησης της συμμετοχής των κοριτσιών και γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ και για την ευρύτερη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ - STEM) από πλευράς γυναικών, μέσω της επιλογής των κλάδων αυτών για σκοπούς ανώτερης εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης στις ΤΠΕ, τομείς καίριας σημασίας για την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η αυξημένη συμμετοχή στους τομείς αυτούς αποτελεί σημαντικό βήμα προς την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των γυναικών, και συνεπακόλουθα προς την επίτευξη ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, σε άμεση συνάρτηση και με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Μέχρι σήμερα, καταγράφεται στην Κύπρο μικρότερος αριθμός κοριτσιών που επιλέγουν σπουδές στους τομείς STEM, τόσο σε σύγκριση με τον αριθμό των αγοριών όσο και με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την απασχόληση στους τομείς των ΤΠΕ (0,7% έναντι 3,8% των ανδρών) σύμφωνα με το Women in Digital Scoreboard 2019. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν περίτρανα την ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων για προώθηση αυξημένης και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ. Ως ο αρμόδιος φορέας για θέματα ψηφιακής πολιτικής, ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του Υφυπουργείου συγκαταλέγεται και η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα στις γυναίκες, τόσο ως εργαλείο ενδυνάμωσης του ψηφιακού χώρου εργασίας όσο και ως πολύτιμο μέσο ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.