logo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σήμερα περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο επηρεάζονται από ζητήματα προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι σε θέση τα άτομα με αναπηρίες να ζουν, να κινούνται και να αναπτύσσονται ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία. Χωρίς πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και επικοινωνίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, τα άτομα με αναπηρίες δε θα έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία.

Η προσβασιμότητα αντιμετωπίζεται με υψηλή προτεραιότητα στην Κύπρο, γι’ αυτό όλοι οι Κυβερνητικοί φορείς που υλοποιούν έργα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, στα πλαίσια της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τα Άτομα με Αναπηρία και της Οδηγίας 2016/2102 της Ε.Ε. (εφεξής «Οδηγία») για την προσβασιμότητα των Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία.

H Έκθεση που ακολουθεί υποβάλλεται από την Κύπρο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 1ης περιόδου παρακολούθησης της συμμόρφωσης της προσβασιμότητας των Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική νομοθεσία με τον Νόμο Ν. 50(Ι)/2019 (εφεξής «Νόμο»).

Αρμόδια αρχή (κυβερνητικός οργανισμός) για την παρακολούθηση και εφαρμογή των θεμάτων προσβασιμότητας στην Κύπρο είναι το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.) που υπάγεται στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Υ.Ε.Κ.Ψ.Π.).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως απαίτηση που απορρέει από την Οδηγία και τον Νόμο, είναι υπεύθυνη για την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Είναι επίσης υπεύθυνη για την υποβολή της Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου όλων των εκθέσεων σε προσβάσιμη μορφή.

Για την 1η περίοδο παρακολούθησης, οι εργασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές και η ετοιμασία της Έκθεσης, έγινε σε συνεργασία με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των Ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της Οδηγίας, διενεργήθηκε σε συνολικό δείγμα 114 Ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, με δύο (2) μεθόδους:

Για τους Ιστότοπους: α) με τη μέθοδο της απλουστευμένης παρακολούθησης (πλήθος 93), και β) με τη διεξοδική παρακολούθηση (πλήθος 15), και για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές με τη μέθοδο της διεξοδικής παρακολούθησης (πλήθος 6), σύμφωνα με το νέο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) (εφεξής «Ευρωπαϊκό Πρότυπο»).

Η επιλογή του δείγματος έγινε με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, ενώ ο έλεγχος περιλάμβανε δοκιμές για καθεμία από τις απαιτήσεις Αντιληπτικότητας, Χρηστικότητας, Κατανοησιμότητας και Αξιοπιστίας (Αρχές Προσβασιμότητας), καλύπτοντας τις ανάγκες προσβασιμότητας χρήστη όπως αναφέρονται στην ενότητα 1.3.2 του Παραρτήματος Ι της Εκτελεστικής Απόφασης (Ε.Ε.) 2018/1524 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «Εκτελεστική Απόφαση»).

Στην Έκθεση περιγράφονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της παρακολούθησης, η διαδικασίας εκτέλεσης και ο εθνικός μηχανισμός υποβολής παραπόνων.


EXECUTIVE SUMMARY OF THE REPORT

According to the World Health Organization, today more than one billion people in the world are affected by accessibility issues. Accessibility is a basic requirement for people with disabilities to be able to live, move and develop independently and participate fully and equally in society. Without access to the physical environment, transport, information, and communications, including information technologies and systems, as well as other services provided to the public, people with disabilities will not have equal opportunities to participate in the society.

Accessibility is treated with high priority in Cyprus, which is why all Government Organisations which implement Information and Communication Technologies (I.C.T.) projects enforce the existing national and international legislation, within the framework of the United Nations Convention for Persons with Disabilities and the Directive on accessibility of the Websites and mobile applications of public sector bodies, as incorporated into Cypriot legislation.

The following Report is submitted by Cyprus as a Member State of the European Union (E.U.), in the context of the 1st monitoring period of the compliance of the accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies, in accordance with Directive 2016/2102 (Directive) which was incorporated into national legislation by Law 50(I)/2019 (Law). The Department of Information Technology Services (D.I.T.S.) of the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy (D.M.R.I.D.P.) is the competent authority (Government Organisation) responsible for the monitoring and implementation of accessibility issues in Cyprus.

The Monitoring Committee, which has been established as a requirement arising from the Directive and the Law, is responsible for the regular monitoring of the compliance of websites and mobile applications of public sector bodies with accessibility requirements. The Committee is also responsible for submitting the Report to the European Commission with the results of the monitoring, and publishing the content of all reports in an accessible format.

For the 1st monitoring period, the D.I.T.S. contributed to the monitoring of the compliance of websites and mobile applications and to the preparation of the Report.

The monitoring of the compliance of websites and mobile applications of public sector bodies with the accessibility requirements set in the Directive was carried out on a total sample of 114 websites and mobile applications, using two (2) methods:

For websites: a) using simplified monitoring method (93 websites), and b) using in-depth monitoring method (15 websites), and for mobile applications using in-depth monitoring method (6 mobile applications), in accordance with the new harmonised European standard EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

The selection of the sample was based on qualitative and quantitative criteria, while the audit included tests related to each of the requirements of Perceivability, Operability, Understandability and Robustness (Accessibility Principles), covering the user accessibility needs as set out in section 1.3.2 in Annex I of the European Commission Implementing Decision (E.U.) 2018/1524.

The Report describes the detailed results of the monitoring, the national enforcement procedure, and the complaints mechanism.


 03 Sample Websites Mobile Apps.xlsx

 02 Inventory Websites Mobile Apps.xlsx

 01 Cyprus Report.pdf

 01 Cyprus Report.docx