logo


Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, μέσω του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), το οποίο αποτελεί και την αρμόδια αρχή για εξουσιοδότηση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, προτίθεται, εντός Ιουλίου 2020, να προχωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού, για χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες των 700 MHz και 3.6 GHz, για σκοπούς Ίδρυσης και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5G. Οι Εξουσιοδοτήσεις, που θα χορηγηθούν μέχρι το τέλος του 2020, ως η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), θα έχουν χρονική διάρκεια 20 ετών και θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύων 5G που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλους τους αυτοκινητοδρόμους, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Σημειώνεται πως η αδειοδότηση των ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα 5G αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων, έχει καθορίσει συγκεκριμένες προθεσμίες υλοποίησης εντός του 2020.

Τα δίκτυα 5G αποτελούν μία επαναστατική τεχνολογία που αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την πράσινη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G αναμένεται να δημιουργήσει περί των 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων. Καθιστώντας δυνατή την παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών και εφαρμογών, η τεχνολογία 5G έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σημαντικά σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των πολιτών, ενώ αποτελεί καίρια υποδομή για τη λειτουργία και διατήρηση ζωτικών κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών, προσφέροντας ευκαιρίες για ολόκληρη την κοινωνία σε βασικούς τομείς όπως ενέργεια, υγεία, γεωργία, βιομηχανία και οι μεταφορές.

Ως κρίσιμο δομικό στοιχείο μίας ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, η τεχνολογία 5G αντιπροσωπεύει το πρότυπο για το μέλλον στις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών, τον πυρήνα ώθησης της παραγωγικότητας και τον κινητήριο μοχλό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Προσφέροντας πιο υψηλές ταχύτητες, αλλά και πιο αξιόπιστες συνδέσεις, τα δίκτυα 5G επιτρέπουν τη σύνδεση δισεκατομμυρίων αντικειμένων και συστημάτων σε τομείς κρίσιμης σημασίας, και υποστηρίζουν το μετασχηματισμό των διαδικασιών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, παρέχοντας προσιτές, ευέλικτες, διαδραστικές, αξιόπιστες και εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες προς βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη. Αυτόνομα οχήματα, βιομηχανική ρομποτική, τηλεϊατρική, «έξυπνες» πόλεις και «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things) είναι μόνο μερικά από τα πολυάριθμα παραδείγματα συσκευών, κλάδων και εφαρμογών που μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργήσουν απρόσκοπτα με τη χρήση της τεχνολογίας 5G.

Αναφορικά στις ανησυχίες ομάδας πολιτών για πιθανές επιπτώσεις της λειτουργίας των δικτύων 5G στην υγεία και το περιβάλλον, το Υφυπουργείο ξεκαθαρίζει πως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, δεν προκύπτει τεκμηρίωση για πρόκληση οιωνδήποτε προβλημάτων υγείας, νοουμένης της τήρησης των ορίων έκθεσης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή για Προστασία από Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), και υιοθετηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την ΕΕ (Σύσταση 1999/519/ΕΚ), καθώς και από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται πως, στο πλαίσιο της Αρχής της Προφύλαξης, η ICNIRP έχει καθορίσει τα εν λόγω όρια έκθεσης του κοινού πενήντα (50) φορές χαμηλότερα από τα εργαστηριακά όρια ασφαλείας, προκειμένου να καλύπτουν και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Επιπλέον από τα όρια έκθεσης της ICNIRP, η Κυπριακή Δημοκρατία, στη βάση της «αρχής συνετούς αποφυγής», έχει υιοθετήσει επιπρόσθετους περιορισμούς στην εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Έχοντας πάντα ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, η ΚΔ ακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις των διεθνών αρμόδιων οργανισμών, όπως ο ΠΟΥ και η ΕΕ, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, δεν εφησυχάζει, εναρμονίζει και προσαρμόζει δεδομένα βάσει των έγκυρων επιστημονικών μελετών και εργαλείων που έχει στη διάθεσή της τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.