Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


Έργα Ηλεκτρονικής ΔΙακυβέρνησης 2020-2025:
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2020-2025.pdf