logo


Α. Γενική πληροφόρηση για το Ταμείο Καινοτομίας (στόχοι προγράμματος, δικαιούχοι, ημερομηνίες Προσκλήσεων, διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης, κλπ)


  Ø Τι είναι το Ταμείο Καινοτομίας
  Το Ταμείο Καινοτομίας (ΤΚ), ο διάδοχος του προγράμματος NER300, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης στον κόσμο για τις καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το Ταμείο Καινοτομίας υποστηρίζει οριζόντια έργα για καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών άνθρακα
Το Ταμείο Καινοτομίας αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού και την υποστήριξη του στρατηγικού οράματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 και αναμένεται να διαθέσει περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2020-2030, με στόχο να φέρει στην αγορά βιομηχανικές λύσεις για την απαλλαγή από άνθρακα στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τη μετάβασή της στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.
Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας, με επίκεντρο σε:
   • καινοτόμες τεχνολογίες και διεργασίες για μείωση των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ενεργοβόρες βιομηχανίες,
   • δέσμευση, αποθήκευση και χρήση άνθρακα (Carbon Capture, Storage and Use),
   • κατασκευή και λειτουργία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS),
   • καινοτόμες τεχνολογίες για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και
   • αποθήκευση ενέργειας και έξυπνη διαχείριση της ενέργειας


  Ø Τι χρηματοδοτεί το Ταμείο Καινοτομίας
  Το Ταμείο Καινοτομίας υποστηρίζει έως και 60% του πρόσθετου κεφαλαιουχικού και λειτουργικού κόστους έργων μεγάλης κλίμακας και έως 60% του κεφαλαιουχικού κόστους έργων μικρής κλίμακας.


  Ø Φορείς Υλοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας
  Η Επιτροπή έχει ορίσει τον οργανισμό European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) ως υπεύθυνο για την:
   • διαχείριση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και όλων των σχετικών διαδικασιών
   • παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης για τους αιτούντες
   • διαχείριση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης της πρότασης έργου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επιλεξιμότητας
   • υπογραφή συμβολαίων
   • την εκταμίευση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Καινοτομίας
   • παρακολούθηση της τεχνικής/οικονομικής διαχείρισης έργων στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Καινοτομίας
   • παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών στους προωθητές έργων
   • παρακολούθηση και έλεγχος έργων εκ των υστέρων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των ανακτήσεων
   • διασφάλιση της προβολής του προγράμματος, της διαθέσιμης χρηματοδότησης, των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων μέσω δράσεων και προϊόντων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και τη διαχείριση της υποστήριξης του Project Development Assistance (PDA), καθώς και για τη δημιουργία εσόδων από τα επιδόματα του Ταμείου Καινοτομίας και τη διαχείριση των εσόδων του Ταμείου Καινοτομίας. Η ΕΤΕπ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή.


Για την τρέχουσα περίοδο, ισχύουν οι πιο κάτω Προσκλήσεις.
Για Μεγάλης Κλίμακας έργα (Large-scale projects) άνω των 7,5 εκατ. ευρώ:
Ανακοίνωση της 2ης δεύτερης πρόσκλησης: 26 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2022
Για Μικρής Κλίμακας έργα (Small-scale projects) κάτω των 7,5 εκατ. ευρώ:
Ανακοίνωση της 2ης δεύτερης πρόσκλησης: 15 Μαρτίου 2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: τέλος Αυγούστου 2022


  Ø Διαδικασία αιτήσεων
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πύλης EU Funding and Tenders portal της ΕΕ.  Ø Κριτήρια αξιολόγησης των έργων
  Τα έργα αξιολογούνται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

   • αποτελεσματικότητα στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

   • βαθμός καινοτομίας

   • ωριμότητα έργου

   • επεκτασιμότητα έργου

   • αποδοτικότητα κόστους

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Καινοτομίας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
Β. Ad-hoc Επιτροπή για το Ταμείο Καινοτομίας
Οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τα πιο κάτω μέλη της Επιτροπής που έχει συσταθεί για σκοπούς υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες Υπηρεσίες:
  · Έλενα Πουλλή, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, epoulli@dmrid.gov.cy
  · Λάκης Μεσημέρης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, tmesimeris@environment.moa.gov.cy
  · Μαρία Λοίζου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, mloizou@environment.moa.gov.cy
  · Μάριος Θεοφίλου, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, mtheophilou@dom.moa.gov.cy
  · Λευτέρης Ελευθερίου, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, eeleftheriou@dgepcd.gov.cy
  · Γιώργος Παρτασίδης, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, GPartasides@meci.gov.cy
  · Εύη Αναγιωτού, Υπουργείο Μεταφορών, eanayiotou@pwd.mcw.gov.cy


Γ. Κατάλογος με τεχνικές μελέτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των προτάσεων από τους αιτητές (οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία που είναι απαραίτητα)
Μελέτες που αφορούν το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου, βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (https://energy.gov.cy/).
Οι Μελέτες που συνοδεύουν το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα βρίσκονται εδώ
Ενώ διάφορες άλλες μελέτες σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακό Σχεδιασμός βρίσκονται αναρτημένες εδώ.
Η Μελέτη για την μακροπρόθεσμη στρατηγική των Κτιρίων βρίσκεται εδώ
Όσο αφορά τα διάφορα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώΔ. Κατάλογος συμβούλων και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στους οποίους οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν για την συγγραφή των προτάσεων τους
Η Επιτροπή θα παραλαμβάνει αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς (στο ηλ. ταχυδρομείο epoulli@dmrid.gov.cy), οι οποίες αφού εξεταστούν θα μπορούν να περιληφθούν στον κατάλογο των Συμβούλων οι οποίοι μπορούν να παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την συγγραφή προτάσεων.


Innovation Funds Presentation