logo


Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, γιατί στέκομαι ακριβώς ενώπιον του συνόλου ή μεγάλου μέρους του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας αλλά και τεχνολογίας της χώρας, για να μοιραστούμε σκέψεις και απόψεις σε ένα θέμα που αγγίζει τον πυρήνα της εξέλιξης και της προόδου, την καινοτομία. Μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία κάθε κοινωνίας.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία, που απευθύνει κάλεσμα στην ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας να κτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας, να αξιοποιήσουν υφιστάμενη τεχνογνωσία και να αναπτύξουν μαζί καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα είναι σε θέση να κατευθυνθούν προς την αγορά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε πλήρως, ως οικονομία και ως κοινωνία, τα οφέλη που μπορεί να προκύπτουν από την εμπορική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης.

Γι’ αυτό εξάλλου και έχουμε εντάξει τη διασύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας στο επίκεντρο της νέας Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024-2026. Μέσω μίας σειράς πολιτικών, μεταρρυθμίσεων, και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος Ε&Κ. Ενός οικοσυστήματος που να κτίζει στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, να ενισχύει συνεχώς τις ικανότητές του και να διευρύνει τις δραστηριότητές του, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή του. Στο ίδιο πνεύμα, και με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος, κινείται και η προσπάθεια για προώθηση διεθνών συνεργασιών με χώρες που διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς προτεραιότητας, όπως η Ελλάδα και το Ισραήλ, με τις οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα κοινά προγράμματα χρηματοδότησης.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο ευρύτερων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, όπως η Στρατηγική για προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και ταλέντων, υιοθετούμε όλο και περισσότερα μέτρα και κίνητρα που επηρεάζουν άμεσα τον τομέα, και συμβάλλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επέκταση των φορολογικών κινήτρων για δαπάνες και επενδύσεις σε Ε&Κ, την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά γνώσης και τη σύσταση εταιρειών-τεχνοβλαστών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, τη διεξαγωγή μελέτης για τη σύσταση Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών κενών που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και τη σύσταση του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου, το οποίο θα επενδύει κυρίως σε νεοφυείς και καινοτόμες κυπριακές εταιρείες, και του οποίου η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Αγαπητοί φίλοι,

Ως Κυβέρνηση, θεωρούμε πως οι δαπάνες για την Έρευνα και την Καινοτομία δεν αποτελούν κόστος αλλά επένδυση. Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι δαπάνες αυτές έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Στην προσπάθεια αυτή, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν, και η γνώση, η εμπειρία και η δημιουργικότητά τους αποτελούν τον πλούτο κάθε κοινωνίας. Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινού μας δυναμικού, τόσο σε νέες τεχνολογίες όσο και σε άλλες σύγχρονες δεξιότητες που απαιτεί η παγκόσμια αγορά εργασίας, μετατρέπουμε τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε επιστήμονα σε κινητήριο μοχλό παραγωγικότητας και καινοτομίας.

Πέραν από τις ενέργειες τις οποίες ήδη ακούσαμε, το Υφυπουργείο θα ξεκινήσει φέτος και σημαντικά έργα μετασχηματισμού των υποδομών μας – της τεχνολογικής μηχανής του Δημοσίου – έργα που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής μας υποδομής, των οργανωτικών μας δομών και των διαδικασιών. Θεωρώ ότι ένα σύγχρονο τεχνολογικά Κράτος με σοβαρό υπόβαθρο, θα λειτουργήσει καταλυτικά και ως προς την προσέλκυση επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, περιλαμβανομένης της έρευνας και καινοτομίας.

Αγαπητοί φίλοι,

Δύο βασικά ζητήματα τίθενται στο επίκεντρο της σημερινής ημέρας:


    · Ποιες προοπτικές παρουσιάζει η επιστημονική έρευνα για το μέλλον μας;

    · Πώς αυτή συνδέεται με την παραγωγική οικονομία και μετατρέπεται σε όφελος για την οικονομία και τον πολίτη


Είμαι βέβαιος πως μέσω ενός παραγωγικού διαλόγου, θα διανοίξουμε νέους δρόμους και ευκαιρίες για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε πρακτικές εφαρμογές, με ουσιαστικό αντίκτυπο, αλλά και με αμοιβαίο όφελος τόσο για την ερευνητική κοινότητα όσο και για τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι μία εποικοδομητική μέρα.